Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

ana25
ana25
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viatake-care take-care
ana25
6150 2de2 500
Reposted fromtake-care take-care

July 01 2015

ana25
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viachleb-i-wino chleb-i-wino
ana25
1934 19fc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
ana25
7189 5528 500
Reposted fromKamilogik Kamilogik viakomplikacja komplikacja
ana25
1324 5d64 500
Reposted fromsweet18 sweet18 viatysiace-mysli tysiace-mysli
ana25
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viatysiace-mysli tysiace-mysli
ana25

ironman977:

ohgodbenny:

Sherlock’s like a kid who tries to explain to his father why he gets home late.

2 years late

Reposted fromsherlock sherlock viamrymrumru mrymrumru
ana25
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viaMrrruk Mrrruk
ana25
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoemiJustine NoemiJustine
ana25
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialunoliel lunoliel
ana25
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viaNoemiJustine NoemiJustine
ana25
5401 70cb
Reposted fromzciach zciach viacaramina caramina
ana25
I like simple things… books, being alone, or with somebody who understands.
ana25
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaeternaljourney eternaljourney
ana25
2365 7f59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl